بالاخـــره در آخرین سال دولــت دهــــم، پای آقای ظریــــف به آمریکای لاتین باز شد و ایشـــان بنــده نوازی کردند!

همین هم غنیمـــت است دیگـــر!