در کتاب حاضر، مقطعی از تاریخ آمریکای لاتین بازگو شده که از نظر اهمیت و تاثیر متقابل آن جنبة بین‌المللی پیدا کرده است. نکتة شاخص این مقطع سازمان‌دهی یورش نظامی ایالت متحده به کوبا بود که در آوریل 1961 از مردم آن کشور متحمل شکست شد. نگارنده در این کتاب به تشریح علل شکست نظامی ایالت متحده پرداخته و بر پایة اسناد موجود و از قول ژنرال‌های کوبایی تاکید کرده است پیروزی زحمت‌کشان کوبایی در «پلایاژیرون» (خلیج خوک‌ها) بر افسانة شکست‌ناپذیری امپریالیسم ایالت‌ متحده خط بطلان کشیده است، همچنین عواقب درازمدت این شکست را در آمریکا مورد بررسی قرار داده است.