سفر پاپ فرانسیس آرژانتینی سوژه عکاسانی شده است که این سفر را در قاب تصویر گنجانده اند.


سفر پاپ فرانسیس آرژانتینی سوژه عکاسانی شده است که این سفر را در قاب تصویر گنجانده اند.

 


تصاویر بیشتر:

http://www.telesurtv.net/multimedia/Las-mejores-fotos-del-papa-Francisco-en-Cuba-20150919-0032.html