چه ابهام و چه ایهام، از قضا مقصود ما همین ایهام یا ابهام بوده است. حرکت  نون در عنوان سایت را عرض می کنم. احتمالا بازدیدکنندگان با دیدن عنوان لاتینی سایت ما یعنی: LATINMA شاید لحظاتی در این که این  نون آیا فتحه دارد یا کسره یا ضمه و یا حتی سکون دارد یا نه تردید می کنند. از آنجا که به نظر ما، رابطه فعلی آمریکای لاتین و ما مبهم است، بهتر دیدیم تلفظش هم مبهم باشد.
چهار فرض در تلفظ عنوان سایت ما متصور است:

لاتینِ ما (به کسر نون): در این صورت لاتین برای ماست و این یک ترکیب مضاف و مضاف الیه ای است. می خواهد بگوید آمریکای لاتینی که روزی حیاط خلوت ایالات متحده بوده و کسی حق ورود بی اجازه او را نداشته است، امروزه از یوغ آن در آمده و باید گفت: اینجی واس ماس!

لاتینُ ما (به ضم نون): یعنی آمریکای لاتین سی خودش، ما هم سی خودمون، مثل نسبت ماست و خیار که هیچ ربطی به هم ندارن اما اگر به هم برسن می توانند ترکیب مفیدی مثل آبدوغ را تشکیل دهند.

لاتین ما (به سکون نون): معنای این ترکیب هم تا حدودی مثل قبلی است، با کمی تغایر و تضاد بیشتر. یعنی مثل ترکیب ماست و کیوی.

لاتینَ ما (به فتح نون): مخفف عبارت لاتین نما. یعنی اصلی "ما" ئی در کار نیست، فقط می خواهیم در مورد یک منطقه جغرافیایی گپ و گفت مختصری داشته باشیم و بس.

یقینا این حرکات مردم ما و دولتمردان ماست که در آینده مشخص خواهد کرد که لاتین ما را به چه حرکتی قرائت کنیم بهتر است؟!